Tietosuojaseloste

Kellosepäntaidon edistämissäätiö sr /Kelloseppäkoulu
Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivämäärä 3.1.2023
 

1. Rekisterinpitäjä
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr
Y-tunnus 0101304-9
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr
Vanha maantie 11, 02650 Espoo
Puhelin 09 4355770 (vaihde/kanslia)

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: Rehtori Hanna Harilainen
Osoite: Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr, Vanha maantie 11, 02650 Espoo
Puhelin: 040 543 9029
Sähköposti: hanna.harilainen(at)kelloseppakoulu.fi
Rekisterinpitäjän Yhteyshenkilö:
Nimi: Apulaisrehtori Simo Ylitalo
Osoite: Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr/Kelloseppäkoulu
Vanha maantie 11, 02650 Espoo
Puhelin: 050 522 2488
Sähköposti: simo.ylitalo(at)kelloseppakoulu.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Koulusihteeri Eija Karppinen
Osoite: Kelloseppäkoulu, Vanha maantie 11, 02650 Espoo
Puhelin: 094355770
Sähköposti: kanslia(at)kelloseppakoulu.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle perustuu henkilön omaan suostumukseen.
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr:n asiakas- ja markkinointirekisterinpidon
perusteena on asiakassuhteen ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin sekä
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr:n kurssien, tuotteiden ja palveluiden
markkinointi. Asiakassuhde perustuu aina sopimukseen. Kellosepäntaidon
Edistämissäätiö sr kerää henkilötietolain puitteissa asiakastietoja seuraavia
käyttötarkoituksia varten:
• Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja yhteydenpito asiakkaisiin
• Markkinointi eri kohderyhmille
• Asiakaspalautteen käsittely
• Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja palvelun kehittäminen
• Tilastointi
• Kelloseppäkoulun toteuttamat tutkimukset ja kyselyt

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, koulutuksen järjestäminen.
 
6. Rekisterin tietosisältö
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr:n asiakas- ja markkinointirekisteri saattaa
sisältää seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• syntymäaika
• kieli
• yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
• organisaation nimi, osasto, osoite ja y-tunnus
• laskutustiedot
• www-sivustojen osoitteet
• tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja
laskuttamisesta
• asiakaspalautteet ja yhteydenotot
• muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn
kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim.
kilpailuihin, kursseihin ja tapahtumiin osallistuminen)
 

7. Tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun
yhteyteen Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr:iin.
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista
vastaavista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan
saada myös kolmannelta osapuolelta, joka ilmoittaa henkilön tarjoamaamme
palveluun osallistuvaksi.

8. Tietojen siirto tai luovuttaminen
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolisille tahoille.
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia
esimerkiksi markkinoinnin toteuttamista varten tai perintätapauksessa. Tällöin
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr sitoutuu huolehtimaan siitä, että
palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen palvelun
tuottamiseksi.

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen / Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan oppilaitoksen sisäiseen käyttöön, johon käyttäjille
määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset (hallinto, päätoimiset opettajat, tuntiopettajat
ja hakemusten vastaanottajat) käyttöoikeudet.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on
se myönnetty.
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä.
Paperiset asiakirjat säilytetään ja suojataan niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä.
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr:n palveluksessa olevilla on vaitiolovelvollisuus.

11. Tietojen säilytysaika
Rekisterin henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa.
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta
säännöllisesti, minkä lisäksi Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr huolehtii sellaisista
kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai
virheellisiä henkilötietoja.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity
henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti oppilaitoksen tietosuojavastaavalle.
Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen, täydentämiseen tai poistamiseen.

13. Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei
sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia
taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia
varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen
käsittelyä.
Tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa
https://www.kelloseppakoulu.fi/
  1.